Algemene voorwaarden

GERRIT JAN’S HOEVE CHALETBOUW B.V.
LANGE ZUIDERWEG 126
3781 PL  VOORTHUIZEN
KVK  NR   6885 8698

Art.1    Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1       Op alle transacties van de verkoper zijn uitsluitend de door hem gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2       Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde opdrachten prevaleren zij boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, ook al worden daarin uitsluitend die voorwaarden toepasselijk verklaard.

1.3       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (vervolg) overeenkomsten.

Art.2    Totstandkoming van de overeenkomst

2.1       Alle door de verkoper gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien de offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2       Van verkoper afkomstige modellen en voorwaarden zijn, evenals opgaven van afmetingen, gewichten, materialen, kleuren en andere omschrijvingen in brochures, danwel andersoortig promotiemateriaal, zo nauwkeurig mogelijk, echter koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

Art.3    Prijzen

3.1       Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

3.2       Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor verkoper (kosten) prijsverhogende omstandigheden voordoen door overheidsmaatregelen, wijzigingen in de wet- en regelgeving, wijzigingen in de prijzen van de voor de werkzaamheden benodigde zaken, of valutaschommelingen, mag verkoper de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

3.3       Bij prijsverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de koper indien deze een consument betreft de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij bedoelde koper binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aangeeft gebruik van deze ontbindingsbevoegdheid te maken, mag verkoper ervan uitgaan dat koper met deze wijziging heeft ingestemd.

3.4       Indien tussen de verkoper en de koper een prijs wordt overeengekomen met betrekking tot een ongezien ruilobject, wordt geacht deze prijs te zijn overeengekomen onder de voorwaarde, dat de door de koper opgegeven kwaliteit en eigenschappen van het ruilobject overeenstemmen met de werkelijke staat waarin het ruilobject verkeert.

3.5       Indien de staat waarin het ruilobject verkeert, niet overeenstemt met de door de koper opgegeven kwaliteit en eigenschappen, heeft de verkoper de keuze dan wel de overeenkomst te ontbinden, dan wel de waarde van het ruilobject door een onafhankelijk expert  te laten taxeren:  de door de expert vastgestelde waarde zal dan als bindend tussen partijen gelden.

Art.4    Betaling

4.1       Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling uiterlijk bij aflevering te geschieden.

4.2       Koper is immer bevoegd een (gedeeltelijke) betaling of andere zekerheid voor betaling te vragen.

4.3       Koper verkeert in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

4.4       Voor het geval dat koper in verzuim is met tijdige en volledige betaling van een geldsom, is hij 1% rente per maand verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening van de hoofdsom. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een volle maand aangemerkt.

4.5       a. De koper die in verzuim verkeert en die een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf, is een vergoeding verschuldigd voor de redelijke incassokosten, zulks met inachtneming van artikel 6:96 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt berekend conform artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij tenminste het aldaar opgenomen minimumbedrag van € 40,– verschuldigd zal zijn.

  1. Is de koper die in verzuim verkeert geen natuurlijk persoon, zoals bedoeld sub a, dan is deze in afwijking van sub a direct vanaf het intreden van verzuim een vergoeding verschuldigd voor de buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt met een minimum van € 75,–.

4.6       Tenzij deze een consument is, mag de koper de vorderingen van verkoper niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op verkoper pretendeert te hebben, dan wel betalingen opschorten.

Art.5    Levering

5.1       De aflevering geschiedt vanaf het vestigingsadres van de verkoper, tenzij anders is overeengekomen.

5.2       Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld en zal aan de verkoper een redelijke termijn gesteld worden om alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen.

5.3       Indien de koper weigert de zaak op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen of is de koper door aan hem toe te rekenen omstandigheden niet in staat de zaak in ontvangst te nemen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en komen de extra kosten, die de verkoper moet maken ten gevolge van dit verzuim, voor rekening van de koper.

5.4       Indien door de verkoper het terrein waarop de zaak geplaatst dient te worden, geschikt voor plaatsing gemaakt moet worden, komen de kosten die daarmee gemoeid zijn, voor rekening koper.

5.5       De koper dient, indien een ruilobject deel uitmaakt van de koopovereenkomst, dit ruilobject in rijklare staat, op het overeengekomen tijdstip, aan de verkoper aan te bieden. Alle extra kosten, die de verkoper voor vervoer moet maken, omdat het ruilobject zich op het overeengekomen tijdstip niet in rijklare staat bevond, is voor rekening van de koper.

Art.6    Risico-overgang

6.1       Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van levering.

6.2       Het risico gaat eveneens op de koper over als hij niet die handelingen verricht, waarmee hij aan de aflevering moet meewerken.

6.3       Bij aanvaarding van opdrachten tot stalling, verzorging en/of herstel van caravans/kampeerwagens geldt, dat de verkoper in geen enkel opzicht aansprakelijk zal zijn voor diefstal, verlies, teniet gaan, beschadiging of welke schade dan ook, tenzij er sprake is van een ernstige tekortkoming zijnerzijds.

Art.7    Reclames

7.1       Koper controleert de geleverde zaken direct bij aflevering en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen danwel overige non-conformiteiten binnen twee werkdagen, bij gebreke waarvan de zaak wordt geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

7.2       Overige klachten over de geleverde zaken meldt de koper direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de verkoper.

7.3       Bij gebreke van een tijdige klacht, kan koper geen aanspraak meer op de verleende garantie maken.

7.4       Klachten geven de koper geen bevoegdheid tot het opschorten van de betalingsverplichtingen, tenzij koper een consument is.

7.5       Klachten zijn niet mogelijk over:

  1. Door verkoper aan koper geleverde gebruikte zaken, tenzij hiervoor door verkoper uitdrukkelijk een garantie is verstrekt.
  2. Zaken die na ontvangst door koper zijn veranderd danwel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkte waaronder begrepen door derden zonder toestemming van verkoper uitgevoerde herstelwerkzaamheden.
  3. Onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen.

Art.8    Eigendomsvoorbehoud

8.1       De verkoper behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van al de door hem verkochte zaken het eigendom voor, totdat het daarvoor verschuldigde , met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel en al is voldaan.

8.2       Het eigendomsvoorbehoud van de verkoper blijft bestaan, indien deze uit andere hoofde nog enige vordering op de koper heeft.

Art.9    Garantie en aansprakelijkheid

9.1       Verkoper staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

9.2       Tenzij anders overeengekomen, gelden voor nieuw geleverde zaken de volgende garantietermijnen:

– 10 jaar op lekdichtheid van daken;

– 5 jaar op alle overige door verkoper vervaardigde onderdelen.

9.3       Tenzij anders overeengekomen gelden voor de verkoop van gebruikte zaken geen garanties.

9.4       Met betrekking tot de door verkoper gebruikte zaken welke van derden afkomstig zijn, verstrekt zij uitsluitend garantie indien en voor zover deze door de fabrikant of leverancier van deze zaken is afgegeven.

9.5       Indien het doel waarvoor de koper de te leveren zaken gebruikt afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert verkoper alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn indien zij dit schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.

9.6       Tenzij koper een consument is, komt hem geen beroep op de garantie toe zolang voor de zaak overeengekomen prijs nog niet volledig is voldaan.

9.7       Koper komt geen beroep op de garantie toe indien onvolkomenheden een gevolg zijn van;

  1. Ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens verkoper verstrekte instructies, adviezen, onderhoudsvoorschriften e.d.
  2. Ondeskundige bewaring van de zaken
  3. Gebreken, defecten e.d. in de door koper zelf ingekochte en/of aangebrachte/geïnstalleerde materialen en zaken
  4. Een keuze van de koper die afwijkt van wat verkoper heeft geadviseerd en/of gebruikelijk is.

9.8       Bij een gegrond beroep op garantie heeft verkoper de keuze tussen kosteloos herstel of vervanging van de zaken, danwel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs per dag.

9.9       In afwijking van het in lid 8 bepaalde heeft de koper die consument is de keuze tussen kosteloos herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet van verkoper kan worden gevergd in welk geval de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs te verlangen.

9.10     Buiten de door verkoper verleende garanties aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

9.11     Verkoper is – behoudens opzet of grove roekeloosheid aan haar zijde –  niet aansprakelijk voor enige schade op welke grond dan ook.

Art.10  Ontbinding

10.1     De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal vereist zijn, op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele-stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

10.2     Ingeval van ontbinding van de overeenkomst terzake van de in lid 1 van dit artikel aangegeven oorzaken, is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, o.m. bestaande uit winstderving.

Art.11  Overmacht

11.1     Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of brandstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

11.2     Indien door overmacht de levering meer dan 4 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Art.12  Bevoegde rechter

12.1     Alle geschillen onder of naar aanleiding van deze overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank Gelderland, zittingplaats Arnhem, tenzij de koper binnen 1 maand nadat de verkoper zich op dit beding heeft beroepen, kiest voor berechting door de volgens de wet bevoegde rechter.